Mapa stránek ODS.cz Fórum ODS V. Vrecionová Stránky města Kalendář akcí E-shop
Úvodní stránka
Jak volit

Kontaktní informace
Místní sdružení ODS Klecany
250 67 Klecany

e-mail: info@ods.klecany.cz

Předseda MS ODS
ing. Zdeněk Malík
Na Vinici 401
250 67 Klecany

Místopředseda MS ODS
ing. Jan Pinc
Sídliště č. p. 364
250 67 Klecany
e-mail: pincj@seznam.cz

Oblastní sdružení
ODS Praha - východ
oblastní kancelář Heřmanova 43
1700 00 Praha 7
telefon, fax, záznamník: 233 381 519
e-mail: odspv@volny.cz

Oblastní manažer
Jaroslava Brožová

Jak volit

Způsob hlasování ve volbách
do zastupitelstev obcí

1.

Způsob hlasování upravuje ust. § 34 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sčítání hlasů pak ust. § 40 a 41 téhož zákona, zjišťování výsledků voleb ust. § 45 téhož zákona.

2.

Volič může volit pouze tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno; v Klecanech si budou voliči moci vybrat z 15ti kandidátů (Zastupitelstvo bude mít 15 členů) tj. každý volič má 15 „hlasů“, které může použít pouze dle následujících pravidel (jinak by jeho hlas byl neplatný):

a.
na hlasovacím lístku označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupů, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran, tj. volič v tomto případě může rozdělit svých 15 hlasů mezi jednotlivé kandidáty takříkajíc napříč politickým spektrem, tedy bez ohledu na volební stranu, za kterou kandidát kandiduje – každá strana s takto označenými kandidáty tudíž za každého takto označeného kandidáta získá 1 hlas.

b.
volič může na hlasovacím lístku označit křížkem v rámečku před názvem strany pouze jednu volební stranu, to znamená, že kandidáti v takto křížkem označené volební straně dostanou každý po jednom hlasu voliče; má-li volební strana 15 kandidátů, získá tak celkem 15 hlasů.

c.
volič může na hlasovacím lístku označit křížkem v rámečku před názvem strany pouze jednu volební stranu, a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje. V případě označení dalších kandidátů v jiných sloupcích než je označená volební strana, se volební straně označené v záhlaví křížkem odečítá takový počet hlasů, kolik kandidátů z jiných volebních stran volič označí křížkem. V této variantě nesmí volič opomenout v záhlaví sloupce označit volební stranu. K označení křížkem jednotlivých kandidátů ve volební straně, která je zároveň v záhlaví označena křížkem, se nepřihlíží.


3.

Ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali, nebo byli odvolání, a hlasům pro ně odevzdaným, se nepřihlíží, tj. např. označí-li volič křížkem v záhlaví sloupce volební stranu, na jejíž kandidátce je uvedeno 15 kandidátů, z nichž 3 se kandidatury vzdali a 2 byli odvolání, volební strana získá jen 10 hlasů.

4.

Jednotlivý volič sám nemůže svými hlasy ovlivnit pořadí kandidátů na kandidátní listině a tedy to, kdo získá mandát zastupitele, tj. preferenční hlasy se ve volbách do zastupitelstev obcí neuplatňují. Pouze v případě, že více voličů zvolí způsob hlasování a) nebo c), lze pořadí kandidátů ve výsledku změnit, to však vždy na úkor hlasů odevzdaných pro volební stranu, tedy v zásadě na úkor získaných mandátů (dle ust. § 45 výše uvedeného zákona mimo jiné - zákon rozvádí podrobněji -platí, že pokud kandidátní listina získá méně než 5% z celkového počtu platných hlasů poděleného voleným počtem členů zastupitelstva a vynásobeného počtem jejích kandidátů, k takovým listinám a hlasům se již při sčítání nepřihlíží a máli kandidát nejméně o 10 % více hlasů, než je vydělený celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany, postupuje v kandidátní listině na první místo)

5.

Neplatnost hlasování

Hlasování je neplatné v případě, že volič:

* označí křížkem v rámečku před názvem strany více jak jednu stranu,
* označí více kandidátů na kandidátní listině než 15,
* volební lístek přetrhne,
* vloží více lístků do úřední obálky,
* nevloží lístek do úřední obálky,
* volební lístek není na předepsaném tiskopise.

Přihlášení do systému
Uživatelské jméno:

Heslo:

  Registrovat